Contacts

КувайшевKuyvashev Evgeny Vladimirovich
Governor of the Sverdlovsk region
Address: 620031, Ekaterinburg, Oktyabrskaya square, 1
Phone: +7 (343) 354-00-95, +7 (343) 362-18-51
Website: gubernator96.ru
E-mail: so@midural.ru

Высокинский
Александр ГеннадьевичVysokinskij
Aleksandr Gennadevich

First Deputy Governor of the Sverdlovsk region

Address: 620031, Ekaterinburg, Oktyabrskaya square, 1

Telephone/Fax: +7 (343) 362-17-00, +7 (343) 371-80-40

Website: www.midural.ru

КазаковаKazakova
Victoria Vladimirovna

Minister of investment and development of the Sverdlovsk region

Address: 620031, Ekaterinburg, Oktyabrskaya square, 1

Phone: +7 (343) 362-17-66,
+7 (343) 312-00-31 (EXT. 001)

Website: www.midural.ru 

E-mail: mir@еgov66.ru